[:mk]

Креирањето на името „ЕУРОПРОСПЕРА“ беше интересен процес и во основа произлезе од два збора – евро и просперитет.

Проспера [прос·пера] потекнува од латинскиот глагол prosperare што значи да се успее, да се напредува или да се расте. Вклучувањето на префиксот Евро- беше соодветно дополнување на вториот дел од името, бидејќи се однесува на Европската унија. Со тоа се создаде она што го имаме денес – ЕУРОПРОСПЕРА.

Идејата за името се водеше од фактот дека интеграцијата на Северна Македонија во ЕУ обезбедува долгорочен просперитет, мир и економски стабилна иднина.

Затоа, посветеноста на патот кон ЕУ е императив бидејќи земјата и регионот припаѓаат во ЕУ. 

[:en]

Coining the name “EUROPROSPERA” was an exciting process and essentially originated from two words – Euro and prosperous. 

Prospera [pros·pera] is derived from the Latin verb prosperare which means to succeed, to advance, to thrive or to grow. Including the prefix Euro- to the name was a fitting addition to the latter part of the name as it refers to the European Union, so as to create what we have today – EUROPROSPERA.

The idea behind this name was guided by the fact that the integration of North Macedonia in the EU ensures long-term prosperity, stability, peace and an economically sound future for the country. 

Therefore, a commitment to the EU path is imperative as the country and the region belong in the EU. 

[:]

Categories: БЛОГ

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *