[:mk]

Тимот на ЕУРОПРОСПЕРА е динамичен спој од млади и амбициозни професионалци како и искусни експерти со долгогодишно искуство во нивните области.

Нашиот тим нуди експертиза по прашања поврзани со проширувањето на ЕУ, дипломатија, безбедност и одбрана, европско право, човекови права, економија,  комуникации, дигитална економија, интелектуална сопственост, е-трговија, енергетика, здравство и информатичка безбедност. Регионалната експертиза ги опфаќа регионите на Западен Балкан, Источното соседство и МЕНА регионот.  

Експерти:

Петар Димовски – Дипломат и експерт за политичко-безбедносни политики; Евроатлантски интеграции; Земји од источно партнерство; Надворешна, безбедносна и одбранбена политика; Геополитика; Меѓународни организации (ООН, НАТО, ОБСЕ)

М-р Мунир Ал Акари – Надворешна политика на ЕУ; Меѓународна економија; Односи ЕУ – МЕНА; Геополитика; Човекови права

Д-р Маја Камбовска – Институции и процес на носење одлуки во ЕУ; правен поредок на ЕУ; национална законодавна хармонизација со правото на ЕУ; единствен пазар; политики и законодавство поврзани со дигитални технологии вклучувајќи онлајн платформи; интелектуална сопственост; е-трговија; економија на податоци; вештачка интелегенција; коментари на одлуки на Судот на правдата на ЕУ

Д-р Бојана Бабунска – Процесно право на ЕУ; судска заштита во ЕУ и основен принцип за почитување на владеењето на правото; принцип на законитост, вклучително со транспарентен, отчетен и демократски процес за донесување на закони; правна сигурност; забрана за арбитрарност на извршната власт; поделба на власта; пристап до правда и ефективна судска заштита пред независни и непристрасни судови; однос помеѓу правото на ЕУ и националното право; принцип на државна одговорност за прекршување на правото на ЕУ;

М-р Максимилијан Соренсен – Надворешна политика на ЕУ; Информатичка безбедност; Односи ЕУ – Западен Балкан

Др. Горан Митрески – Специјалист по анестезиологија и интензивно лекување; Eксперт по здравствени политики

Даниел Митковски – Финансии и администрација

Владимир Славковски – Човечки ресурси

[:en]

The EUROPROSPERA team is a dynamic mix of young and ambitious professionals as well as senior officials with extensive experience in their respective fields. 

Our team has expertise in issues related to EU enlargement, diplomacy, security and defense, EU law, human rights, economics, communications, digital economy, intellectual property, e-commerce, energy, health and cyber security, while regional expertise spans from the Western Balkans to the Eastern neighborhood and MENA.

Experts:

Petar Dimovski – Diplomat and senior expert in politico-security affairs; Euro-Atlantic integration; Eastern Partnership countries; Foreign, security and defense policy; Geopolitics; International Organizations (UN, NATO, OSCE)

Munir Al Akari, MPhil – EU foreign policy; Macroeconomics; EU – MENA relations; Geopolitics; Human rights

Dr. Maja Kambovska, PhD – EU institutions and decision-making; EU legal order; National legislative harmonization with EU acquis; Single market; Digital/tech policy and legislation including online platforms; Intellectual property; E-commerce; Data economy; AI; CJEU case law commentary

Dr. Bojana Babunska, PhDEU procedural law; judicial protection in the EU and its core principle of upholding the rule of law; principle of legality including a transparent, accountable and democratic process for enacting law, legal certainty, prohibition of arbitrariness of the executive powers, separation of powers, access to justice and effective judicial protection before independent and impartial courts; relationship between EU law and the national legal orders; principle of state liability for a breach of EU law

Maximilian Sorensen, MA – EU foreign policy; Cyber security; EU – Western Balkans relations

Dr. Goran Mitreski – Specialist in anesthesiology and intensive care; Health policy expert

Daniel Mitkovski – Finance and Administration

Vladimir Slavkovski – Human Resources

[:]