[:mk]

МИСИЈА

Мисијата на Цeнтарот за европски истражувања и анализи – ЕУРОПРОСПЕРА има за цел да го подобри квалитетот на политичките дебати за Европската унија преку фактички истражувања, транспарентна анализа и сеопфатни дебати, со што ќе се обезбедат ефикасни препораки произлезени од актуелните економски и политички трендови, а со цел истите да се насочат кон клучните носители на одлуки и пошироката јавност.

Силната заложба за демократија, еднаквост, владеење на правото, човековите права, безбедноста, граѓанско општество и зајакнувањето на општествената улога на младите секогаш ќе биде во центарот на нашата работа.

ВИЗИЈА

Визијата на Цeнтарот за европски истражувања и анализи – ЕУРОПРОСПЕРА е поттикнување разновиден и прогресивен дијалог за прашањата поврзани со ЕУ, а со цел да помогне во креирањето политики и поддршка на процесите на донесување одлуки на национално, регионално и меѓународно ниво. Преку обезбедување единствен простор за идентификување на пристапи за подобрување на квалитетот на клучните политики во политичката и економската сфера, решени сме да развиеме платформа посветена на имплементирање на одржливи програми кои ќе овозможат ангажирање, поврзување и оспособување граѓаните во овој правец.

Воедно се стремиме директно да придонесеме за поттикнување на кредибилна перспектива за прием на земјите од Западен Балкан во ЕУ, како и за зајакнување на ангажманот на ЕУ во регионот, каде што секоја земја ги почитува темелните вредности на ЕУ во однос на човековото достоинство и човековите права, слободата, демократијата, еднаквоста и владеењето на правото.

СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ

Стратешките цели на организацијата се базирани врз поттикнувањето, промовирањето и унапредување на процесот на евроинтеграции на национално и регионално ниво преку сеопфатни анализи и прогресивни дебати со носители на одлуки и други клучни чинители во креирањето на европските политики со цел донесување на информирани и адекватни одлуки. Овие цели ќе бидат постигнати преку склучување и одржување на стратешки партнерства со национални и меѓународни владини, академски и невладини тела, меѓународни организации, засегнати страни и граѓани во корист на креирање на европски стратегии и политики.

Долгорочните цели на Центарот за европски истражувања и анализи – ЕУРОПРОСПЕРА се давање свој придонес кон креирање на отворено и толерантно општество, развој на активно граѓанство во креирање и донесување одлуки, зајакнување на владеењето на правото, почитување, унапредување и заштита на човековите права, како и младинска ангажираност во општеството. Исто така, организацијата има за цел директно да придонесеме за поттикнување на кредибилна перспектива за прием на земјите од Западен Балкан во ЕУ, како и за зајакнување на ангажманот на ЕУ во регионот, каде што секоја земја ги почитува темелните вредности на ЕУ во однос на човековите права, слободата, демократијата, еднаквоста и владеењето на правото.

[:en]

MISSION

The mission of the Center for European Research and Analysis – EUROPROSPERA is to enhance the quality of EU policy debates through comprehensive, transparent and factual research and analysis, and in turn provide effective recommendations drawn from current economic and political trends so as to target key decision-makers at the local and national level, as well as the general public.

A strong commitment to democracy, equality, rule of law, human rights, security, civil society as well youth empowerment is always at the center of our work.

VISION

We aim to foster a diverse and progressive dialogue on EU affairs so as to help shape policies and support decision-making processes on a national, regional and European level. By providing a unique space for identifying approaches to improving the quality of key policies in the political and economic sphere, we are determined to develop a platform dedicated to the implementation of sustainable programs to engage, connect and empower citizens.

EUROPROSPERA also seeks to directly contribute to fostering a credible perspective for the accession of the Western Balkan countries in the EU as well as aid in advancing the EU’s engagement in the region where each country respects fundamental EU values, including human dignity and human rights, freedom, democracy, equality and the rule of law.

STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES

EUROPROSPERA aims to encourage, promote and advance the European integration process at the national and regional level through comprehensive analysis and progressive debates with key decision-makers and other relevant stakeholders so as to make informed and adequate decisions.

We are focused on developing and maintaining strategic partnerships with national as well as international governmental bodies, academic and non-governmental entities, international organizations as well as the general public for the benefit of creating European strategies and policies.

Our long term goals are to contribute to the creation of an open and tolerant society, development of active participation of citizens in policy creation and decision-making, strengthening the rule of law, respect, promotion and protection of human rights, as well as increased youth engagement in decision-making.

[:]