[:mk]

Основана во Скопје во 2020 година, Центарот за европски истражувања и анализи – ЕУРОПРОСПЕРА е независна, невладина и непрофитна тинк-тенк организација, посветенa на унапредување на евроинтеграцискиот процес на Северна Македонија и Западниот Балкан.

Ние се стремиме да поттикнеме промени и да овозможиме напредок преку дијалог, стратешко партнерство и експертска анализа, со цел придонесување кон  креирање на европски политики на национално и регионално ниво.

ИСТРАЖУВАЧКИ ОБЛАСТИ

Посветени сме кон адресирање на основните прашања со кои се соочуваат Северна Македонија и Западниот Балкан како дел од нивниот процес на пристапување во Европската унија.

 • Европска надворешна политика
 • Фундаментални човекови права, анти-дискриминација и родова еднаквост
 • Младинска политика
 • Европска и трансатлантска безбедност
 • Демократизација, владеење на правото и добро владеење
 • Дигитална агенда и регионална поврзаност

[:en]

Founded in Skopje in 2020, the Center for European Research and Analysis – EUROPROSPERA is an independent, nonpartisan, nonprofit think tank dedicated to advancing the European integration process of North Macedonia and the Western Balkans.

We strive to drive change and facilitate progress through dialogue, partnership, and expert analysis and contribute to shaping EU policy at the national and regional level.

POLICY RESEARCH AREAS

We are dedicated to addressing the fundamental issues faced by North Macedonia and the Western Balkans as part of their EU integration process in the following policy areas:

 • EU foreign policy
 • Fundamental human rights, anti-discrimination, and gender equality
 • Youth policy
 • European and transatlantic security
 • Democratization, rule of law, and good governance
 • Digital agenda and regional connectivity

[:]